داخلی پرسنل

نام

داخلی

واحد

کارگزاری بانک اقتصادنوین

88566101-10

-

آقای صالحی

101

معاملات آنلاین

آقای قربانپور

104

پذیرش

خانم تولی

106

پذیرش

آقای محمدی صفت

302

پرداخت


آقای جمالی

303

حسابداری


خانم سلیمان زاده

304

صندوق سرمایه گذاری


خانم شفیعی

305

حسابداری


خانم سجادیان

501

مسئول دفتر مدیرعامل

خانم کیمیایی

205

بورس کالا


خانم صادقی

207

بورس کالا